Reglement


WTC Tonneke Wetteren - Huishoudelijk reglement
 
1. Rechtsvorm

WTC Tonneke Wetteren is een feitelijke vereniging.
Wij hebben als vereniging geen bezit, geen eigendom, geen onroerende goederen, geen legaten (erfenissen), etc ... Om die redenen is een feitelijke vereniging voor onze club voldoende.

2. De leden

Iedereen die door de raad van bestuur wordt aanvaard, kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder begeleiding van een ouder of volwassene.
 
De leden van de vereniging zijn verplicht :
• het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven
• zichzelf te verzekeren via sportfederatie door lid te worden bij federatie, zie pt8.
• de besluiten van de raad van bestuur na te leven
• te handelen in lijn met de doelstellingen van de club : "Sportiviteit troef !”
 
Iemand die twijfelt om lid te worden, mag ter kennismaking 5 proefritten meerijden. Nadien moet hij/zij beslissen om zich al dan niet bij de club aan te sluiten. Tijdens deze proefritten is hij/zij niet verzekerd via de club.
 
De laatste vrijdag van de maand januari (tenzij anders vermeld) organiseert het bestuur een ledenvergadering. Alle leden worden hierop per mail uitgenodigd.
Tijdens deze vergadering worden volgende punten besproken :
• evaluatie van het voorbije seizoen en van de financiële toestand
• suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen
• betaling lidgeld
 

3. De ritten

3.1 Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie
 
Alle leden dienen de wegcode te respecteren. "Wielertoeristen die in een groep van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door het liefst twee wegkapiteins.
Het dragen van een valhelm is verplicht !
Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.
Elk lid wordt geacht in een dermate lichamelijke conditie te verkeren dat de voorziene sportbeoefening risicoloos kan worden uitgevoerd. Een jaarlijks geneeskundig onderzoek is daarom zeer aanbevolen.
 
3.2 Wegritten
 
3.2.1 Algemeen
Het zomerseizoen start de eerste zondag van maart en eindigt de laatste zondag van september (tenzij anders bepaald in fietskalender).
Het fietskalender kan men raadplegen via de website, samengevat :
• elke zondagvoormiddag een rit (zoals vermeld in het fietskalender, zie website of mail)
• elke feestdag tijdens de week (zoals vermeld in het fietskalender, zie website of mail)
• op zaterdag geregeld zelf een rit of een georganiseerde rit van andere verenigingen

Ritten welke meetellen voor het regelmatigheidscriterium van ons kampioenschap, zie 4.1.

Enkel de zondagritten tellen mee voor het regelmatigheidscriterium van ons kampioenschap.
 
Op zondagvoormiddag rijden we in 3 groepen, zijnde A-, B- en C-ploeg.  Ons fietsmodel, -doel en missie kan men eveneens raadplegen via de website onder "Mission”.
De ritten worden meegedeeld aan de hand van de fietskalender, opgesteld door het bestuur en bekendgemaakt via email en website. Ook de leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van de ritten. Ieder lid kan een voorstel indienen bij het bestuur waaraan in de mate van het mogelijke gevolg zal gegeven worden.
 
Let op : afwijkingen op het rittenschema zijn mogelijk en worden zo snel als mogelijk via email gemeld en aangepast op de fietskalender via website. Bekijk regelmatig de website.
 
3.2.2 Snelheid, afstand en functie wegkapitein
De snelheid van de rit wordt aangegeven door de wegkapitein(s) en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Daarvoor zorgt de wegkapitein, samen met elk lid van de groep. De richtsnelheid per groep is omschreven onder "Mission”, zie website. De wegkapitein is bij machte deze regels te overrulen en de snelheid meer aan te passen volgens niveau van de groep.
De afstanden van de ritten variëren van 50km tot 150km.
Indien, om welke reden dan ook, twee ploegen beslissen om samen te rijden, dient de laagste gemiddelde richtsnelheid te worden gerespecteerd !
Bij niet-navolging van de gegeven richtlijnen kan, na samenspraak van de wegkapiteins en het bestuur, de overtreder met uitsluiting gesanctioneerd worden. Het betaalde lidgeld blijft echter verworven.
 
3.2.3 Vertrekplaats en –tijdstip
Wegritten starten aan Café Tonneke, Massemsesteenweg 48 te Wetteren. Tijdstip van vertrek staat aangegeven op de fietskalender.
 
3.2.4 Fietsen
• De fietsen dienen in goede staat, veilig en onderhouden te zijn
• Fietsen met (verscholen) batterijen zijn NIET toegelaten, evenals elektrisch aangedreven fietsen. Deze leden worden geweigerd, al dan niet uitgesloten.
 
3.2.5 Fair play
• Wij staan achter de slogan : "ik fiets proper”.
• Verboden producten worden niet getolereerd

4. Klassement

4.1 Geldigheid van een rit voor het regelmatigheidscriterium
 
Enkel de zondagsritten en sinds 2017 ook de week-feestdagritjes, die vermeld staan op de fietskalender tellen mee voor het regelmatigheidscriterium.
Tellen eveneens mee voor het regelmatigheidscriterium :
• volger met de wagen (niet de passagier(s)), op aanvraag van het bestuur indien vaste volgers afwezig zijn
• door derden georganiseerde ritten die op een zondag of feestdagrit vallen en waar we als wielerclub aan deelnemen(zoals bv. Achiel Buysse classic)
• medewerking of deelname bij clubactiviteiten, - uitstappen, -reizen (gedurende de volledige duur van de activiteit, van vertrek tem terugkomst)
• deelname aan de kermiskoers te Wetteren als die samenvalt met een zondag- of feestdagrit
• gestart maar uitgevallen na incident of ongeval

 
Opdat een rit geldig zou zijn voor het regelmatigheidscriterium dient de deelnemer :
• aanwezig te zijn bij de start van de rit op afgesproken plaats en tijd, vermeld op de fietskalender en website.
• in groep vertrekken en minimum één uur vol in groep
• in clubuitrusting te rijden in de mate van het mogelijke
• een valhelm te dragen
 
Bij uitzonderlijke omstandigheden (plotse ziekte, materiaalpech, e.d.) kan het bestuur arbitrair toch ritten toekennen die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Uur van vertrek kan door het bestuur altijd aangepast worden bij speciale omstandigheden, bv ijzel, storm, feest, overlijden lid, ...
Dit zal min 12 uur op voorhand worden gecommuniceerd via mail.
 
4.2 Laureaten
 
Op het einde van seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. De laureaten worden gehuldigd tijdens het clubfeest en ontvangen een geschenk.

 
5. Lidgeld

Het lidgeld wordt elk jaar door de raad van bestuur bepaald.
 
Het lidgeld wordt betaald op de algemene vergadering die normaliter plaatsvindt op de laatste vrijdag van januari. Het kan ook gestort worden op rekeningnummer BE88 001 6802963 41 met vermelding van "lidgeld jaartal + naam” en dit voor de start van de eerste rit. Bij gebreke van betaling van het lidgeld binnen 1 maand na de algemene vergadering wordt er vanuit gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.
 
Leden die het lidgeld betalen, verklaren hierbij akkoord te gaan met het reglement en eveneens lid te zijn van een wielerfederatie (VWB of WBV), als ook verzekerd te zijn bij hen.
 
Het lidgeld moet ten laatste betaald of gestort zijn op 15 februari.

 
6. Kledij

6.1 Algemeen
 
De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij gedurende drie opeenvolgende jaren behouden blijft.
De jaren welke nieuwe kledij voorzien wordt :  2017 - 2020 - 2023 - enz ... .
Bij de eerste bestelling zal aan het clublid gevraagd worden een bestelbon te ondertekenen zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan wat betreft gekozen kledij, aantal stuks, maat en eenheidsprijs. Deze eenheidsprijs kan achteraf nog wel worden bijgesteld afhankelijk van het totale aantal bestelde stuks. Verplichting van voorschotbetaling bij bestelling en saldobetaling gebeurt bij ontvangst van de kledij. 

Tijdens de door de club georganiseerde zon- en feestdagritten tijdens ons seizoen worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen. Tijdens winter, zaterdagen of andere momenten, ... kan uiteraard andere kledij ook gedragen worden.

6.2 Basispakket

 
Om de drie jaar kan ieder lid bij onze vereniging een basispakket kledij bekomen tegen betaling van een vast bedrag. Info mbt basispakket en prijs kan men terugvinden op de website of via onze verantwoordelijke kledij.
 
6.3 Nabestelling
 
Op bepaalde tijdstippen kan er bijkomende kledij worden besteld. De betaling van bijkomende kledij dient het liefst op voorhand te gebeuren. Op deze manier tracht de club ook de voorraad reservekledij beperkt te houden.


7. Financiële inkomsten

Ieder jaar organiseert onze club evenementen. De bedoeling hiervan is om onze club financieel gezond te houden. Daarom wordt van ieder lid de nodige inzet verwacht bij de organisatie hiervan, gaande van het zoeken van één of meerdere sponsors tot het meehelpen bij evenementen.
Deze events worden vermeld op de activiteitenkalender van de club.
De financiele toestand en boekhouding wordt bij elke bestuursvergadering uitvoerig besproken.  

 

8. Verzekeringstatuut

Alle leden worden gevraagd lid te zijn (of te worden) bij  de Vlaamse wielrijdersbond (VWB), www.vwb.be, waarbij onze club is aangesloten. Leden via WBV worden uiteraard ook toegelaten maar de club biedt daar geen ondersteuning. Het lidmaatschap gaat hem vooral om de verzekering.
 
De voorwaarden van deze verzekering kan je nalezen op de website van de Vlaamse wielrijdersbond, kort samengevat :
• De verzekering is 24/24 uur zowel individueel als in groep, zowel binnen- als buitenland en dekt lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
• Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor ondermeer E-bikes, ligfietsen, 3-wielers, tandem
• Ook als club zijn we verzekerd bij evenementen en nevenactiviteiten zoals o.a. eetfestijn, uitstappen, vergaderingen, MTB-rally’s, etc ... Ook de vrijwillige helpers bij deze evenementen zijn verzekerd.
• Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte, 3-ballon, ...)
• ...
 
Zeker een interessante aanvullende verzekering op uw hoofdverzekeringen (familiale, mutualiteit, hospitalisatie…). U bent zeker niet "dubbel” verzekerd.
 
Wat te doen bij een ongeval ?
Via de website van VWB  kan een ongevallenformulier gedownload worden. Onze secretaris kan je meehelpen om het dossier op te maken..
 
We zetten de te volgen stappen even kort op een rijtje :
• Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit
• Ongevalaangifteformulier invullen (te downloaden via VWB website)
• Met ongevalaangifteformulier ga je naar de dokter, die de aangifte (deels) dient in te vullen
• Stuur de aangifte met kopie van uw lidkaart (of kopie dagverzekering) samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen naar ETHIAS
• ETHIAS zendt u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer
• Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan ETHIAS zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kunnen overgaan
• Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces best ook steeds melden aan ETHIAS om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen

Onze secretaris helpt je hierbij graag. Hopelijk hebben we dit niet teveel nodig.
 
Clubleden aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen (WBV) staan zelf in voor hun eigen beheer.
IEDER clublid wordt geacht lid te zijn bij een wielerfederatie, vanzelfsprekend het liefst bij VWB waartoe onze club behoort.
 
Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid automatisch "zich akkoord” met dit huishoudelijk reglement.
Dwz dat elk lid zichzelf ook verzekerd heeft via de federatie (VWB of WBV).
De club zal uiteraard ondersteuning bieden bij ongevallen via ongevalsaangifte VWB.
Clubleden aangesloten bij WBV staan zelf in voor eigen beheer.

9. Het bestuur – Actieve medewerkers – Wegkapiteins

Het bestuur vergadert op regelmatige basis en heeft hierbij de leiding van de vereniging.
Zij  beslist, in het belang van de club, over o.a. :
• fiets- en activiteitenkalender
• huishoudelijk reglement
• vaststelling bedrag lidgelden en de inning ervan
• wielerfederatie : opvolgen aangesloten leden
• plannen van activiteiten en evenementen
• te verrichten uitgaven en de goedkeuring van de gedane uitgaven
• beheer van goederen van de club
• aanwerven van leden
• uitsluiting van leden uit de club
 
De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien hij/zij verhinderd is, zit het bestuurslid met de langste staat van dienst de vergadering voor. Tijdens elke vergadering worden de bestuursleden op de hoogte gebracht van alle, sinds de vorige vergadering, gevoerde briefwisseling evenals van alle financiële verrichtingen.
 
De actieve medewerkers hebben elk een specifieke taak die aangestuurd wordt door het bestuur.
 
De wegkapiteins helpen en zorgen ervoor dat de rit voor iedereen aangenaam blijft mbt richtsnelheid, veiligheid, kopwerk doen, etc. ...
De wegkapitein is bij machte de regels te overrulen en de snelheid en parcours meer aan te passen volgens niveau of nood van de groep. De missie (en richtsnelheid) blijft ons streefdoel, zie website.
 
Via de website onder "leden” kan je het volgende raadplegen :
• samenstelling van het bestuur en de functies
• actieve leden en hun functies
• wegkapiteins
• leden

10. De website en communicatie

De website van onze club is toegankelijk via www.wtctonneke.be
Emailadressen en telefoon-/GSM-nrs worden vrijgegeven. Adressen NIET, om privacy-redenen.
De communicatie gebeurt uitsluitend per email en via de website.
 
Onze club neemt een neutrale houding in tov ieder lid. Ons ledenbestand mag om die reden nietopenlijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden (reclame, verkoop, eetfestijnen, etc …).
Tip : Het bestand kan/mag uiteraard wel gebruikt worden, als iedereen in de mail BCC gezet wordt.

13. Akkoordverklaring, sancties en maatregelen

Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. 
Leden die zich niet houden aan de regels van ons intern reglement kunnen op basis van de beslissing van het bestuur worden uitgesloten. Dit gebeurt dan ook schriftelijk of per e-mail.

12. Slot 

Dit reglement is beschikbaar op de website en kan worden aangepast door het bestuur. Suggesties in verband met dit huishoudelijk reglement zijn trouwens altijd welkom.
In geval van wijziging wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt via mail of website. Elke versie krijgt een uniek revisienummer (R_jaar_maand_dag) en datum mee.
Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 19/04/2017 en vervangt alle voorgaande versies.
 
Het bestuur wenst iedereen een sportief en ongevalvrij seizoen toe !
UA-30587922-1